Voorwaarden

 

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden SafePitch

 

Artikel 1 Begripsbepaling

1 Onder verkoper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de eenmanszaak, handelend onder de naam “SafePitch”, gevestigd, te Bunnik aan de Van Merkensteijngaarde nummer 32 (3981XM).

2 Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een overeenkomst tot levering van zaken of een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid overeenkomst en algemene leveringsvoorwaarden

1 Alle (online) offertes door verkoper aan koper vinden plaats onder toepasselijkverklaring van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De aanvaarding van de offerte en aanvaarding van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vormen gezamenlijk de voorwaarde voor de rechtsgeldige totstandkoming van de overeenkomst tussen verkoper en koper.

2 Alle offertes worden in beginsel online weergegeven en die offertes gelden zolang deze online benaderbaar zijn. Verkoper heeft het recht een bestelling te annuleren ingeval die (tijdelijk) niet leverbaar is. In dat geval wordt betaling op kortst mogelijke termijn door verkoper aan koper geretourneerd.

3 Indien in de aanvaarding van de offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van artikel 2 lid 1, de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper expliciet heeft bericht, met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4 Bij overeenkomsten tussen verkoper en koper kunnen eventueel toepasselijke voorwaarden van laatstgenoemde slechts werking hebben voor zover die voorwaarden niet in strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van verkoper.

 

Artikel 3 Wijzigingen

1 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij expliciet en schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 14 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving        

1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

2 De verkoper verbindt zich jegens de koper zaken te leveren, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan door verkoper omschreven modellen. Geleverde zaken mogen zodanig afwijken van hetgeen is bepaald en omschreven in offertes en in de branche als toelaatbaar wordt beschouwd. 

 

Artikel 5 Verpakking, verzending, levering en leveringstermijnen

1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om de zaken behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

2 De zaken zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order (web bestelling) is bepaald of naderhand is overeengekomen.

3 Levertijden worden bij benadering vastgesteld en in onderling overleg bepaald na het tot stand komen van de overeenkomst. De bestelling wordt in gang gezet wanneer over het geheel overeenstemming is verkregen en nadat alle noodzakelijke gegevens online in het bezit van verkoper zijn gesteld en deze de overeengekomen betaling heeft ontvangen.

4 Verkoper is niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige nakoming, voor zover dwingend rechterlijke bepalingen niet anders bepalen.

5 Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor verkoper niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan koper, wordt verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van koper te houden, mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan koper zijn aangeboden tot aflevering, kennis heeft gegeven aan koper.

 

Artikel 6 Opslag

1 Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.

2 De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de tussen partijen overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 7 Afname en annulering              

1 De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Blijft hij hiermee in gebreke, dan heeft verkoper het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst het afnemen van de zaken te vorderen of om eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst c.q. het gedeelte voor zover het nog niet is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, ongeacht haar recht tot volledige vergoeding van de daardoor geleden schade.

2 Het is verkoper toegestaan de order eerder dan de overeengekomen leveringstermijn af te leveren.

3 Indien een afnemer vóór aflevering tot annulering van de order overgaat, zal verkoper 100% van het orderbedrag aan de afnemer in rekening kunnen brengen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8 Eigendomsovergang, risico overgang

1 De eigendom van en het risico voor de zaken zal op de koper overgaan bij aflevering

2 Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de zaken bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

3 Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de zaken voor.

 

Artikel 9 Prijzen en betaling

1 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende inkoopprijzen, belastingen, heffingen en andere met de inkoop van de zaken verbonden kosten. Verkoper behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen toe te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, belastingen, heffingen en andere kosten die verbonden zijn aan het inkopen van de zaken, plaatsvinden vóór het overeengekomen tijdstip van levering.

2 Koper dient verkoper tegelijk met (online) aanvaarding van de offerte algeheel te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn (op de website) getoonde prijzen bruto en inclusief BTW, zonder aftrek van enige korting, exclusief vervoerskosten.

4 Het recht van koper om eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5 Indien als gevolg van wijziging in de opdracht door koper de kosten stijgen voor verkoper, is verkoper gerechtigd deze meerkosten in rekening te brengen bij koper.

 

Artikel 10 Reclamaties          

1 Onder reclamaties wordt verstaan: alle klachten van koper ter zake de hoedanigheid van de leveranties. Bezwaren en reclamaties tegen enigerlei rekening of factuur van verkoper, respectievelijk met betrekking tot de staat der geleverde zaak of zaken, dienen binnen acht dagen na oplevering/aflevering, respectievelijk toezending, middels een aangetekend schrijven aan verkoper bekend te zijn gemaakt. Aan latere of op een andere wijze ingebrachte reclamaties of bezwaren kan koper generlei rechten of aanspraken ontlenen. De zaken worden alsdan geacht in goede staat te zijn ontvangen.

2 Reclamaties kunnen slechts geldig worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd. In de branche en/of de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen kunnen geen grond voor reclamatie opleveren. Reclamaties kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverde zaken.

3 Verkoper garandeert dat eventueel binnen zes maanden na de aflevering optredende gebreken, waarvan koper aantoont dat die moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid van de afgeleverde zaken, met bekwame spoed kosteloos zullen worden hersteld. Indien op de orderbevestiging een afwijkende garantieperiode is vermeld, prevaleert deze boven de voormelde garantietermijn van zes maanden.

4 Ter keuze van verkoper zullen de geleverde zaken worden gerepareerd, dan wel worden vervangen indien sprake is van zaken met een constructie-, fabricage- of materiaalfout. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onjuist onderhoud alsmede die, welke zich voordoen na wijziging of reparatie van het werk door de koper, blijven buiten de garantie.

5 De in lid 4 geldende garantie dient door koper te worden ingeroepen en wel in die zin, dat de bedoelde fouten binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk aan verkoper moeten worden gemeld, zulks op straffe van verval van de garantie-aanspraken van koper. De garantie geldt alleen voor zaken, die nog in de oorspronkelijke staat verkeren en die niet door derden zijn gerepareerd of gewijzigd. De garantie kan alleen worden ingeroepen door de koper en dus niet door een derde.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1 Verkoper is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook), ontstaan door gebreken van de geleverde zaken. De voldoening door verkoper aan haar garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Niet helemaal duidelijk wat dit is. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.

2 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van verkoper, met dien verstande, dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen verkoper is verzekerd, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Verkoper is bovendien slechts aansprakelijk voor ten hoogste het bedrag van de verzekerde som. Voor vergoeding komt dan ook niet in aanmerking iedere gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, (derving van inkomsten e.d.) letselschade of zaakschade in de breedste zin en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen die schade te verzekeren.

3 Verkoper is niet aansprakelijk indien blijkt dat de gegevens die door of namens de koper zijn verstrekt in het kader van de te leveren zaken, onjuist zijn.

4 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het bedrag, dat aan koper netto gefactureerd is ter zake de zaken, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 12 Overmacht

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard of, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Indien sprake is van meerdere van dit onder artikel 13 lid 1 (derhalve dit lid) genoemde omstandigheden aan de orde zijn, brengt dit eveneens de rechten en rechtsgevolgen met zich mee als in de onderhavige bepaling genoemd.

2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

3 Indien afname c.q. aflevering door overmacht meer dan zes maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. De termijn is zoveel langer of korter, naarmate één der partijen aantoont, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

4 Onder overmacht van verkoper wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan:

  • de omstandigheid verkoper een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  • stakingen;
  • storingen in het werkverkeer;
  • overheidsmaatregelen, die verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen;

5 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat koper of verkoper naar redelijkheid en billijkheid ongewijzigde nakoming door verkoper, respectievelijk koper niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van verkoper, respectievelijk koper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

6 In gevallen, waarin verkoper ten gevolge van overmacht niet kan leveren, heeft zij het recht om de gesloten overeenkomst te annuleren, zonder dat verkoper gehouden zal zijn in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1 Op overeenkomsten tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2 Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen worden voorgelegd aan de op grond van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering absoluut bevoegde rechter (rechtbank sector civiel dan wel kantonrechter) van de rechtbank Midden Nederland, zittingsplaats Utrecht, of, zulks ter keuze van verkoper, aan de (relatief) bevoegde rechter in de vestigingsplaats van koper. Deze laatste keuze geldt dus eveneens slechts voor wat betreft de relatieve bevoegdheid van de rechter.

3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting nader overeenkomen zoals bemiddeling, arbitrage of mediation.